fbpx

4.9/5 gebaseerd op 30+ Google reviews 

Algemene voorwaarden

Aanbiedingen en overeenkomsten

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Web-Logic webdesign goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt levert, ook indien deze goederen en of diensten niet in deze voorwaarden zijn omschreven. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de inhoud van aanbiedingen en of overeenkomsten prevaleert de inhoud van de aanbiedingen en of overeenkomsten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend
1.3. Een aanbieding door Web-Logic webdesign gedaan heeft een geldigheidsduur van 28 dagen tenzij anders is vermeld.
1.4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. Web-Logic webdesign en cliënt zullen in overleg treden om de nietige of vernietigde algemene voorwaarden te vervangen waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht zal worden bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde voorwaarde.

Prijzen en betaling

2.1. Alle prijzen zijn excl. Omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2. Ingeval van een overeenkomst waarin sprake is van door cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Web-Logic webdesign gerechtigd is d.m.v. een schriftelijk kennisgeving met inachtneming van een termijn van drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2.3. Web-Logic webdesign is in alle gevallen gerechtigd eenzijdig de overeengekomen prijs en tarieven d.m.v. een schriftelijk kennisgeving aan cliënt aan te passen.
2.4. Cliënt is gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in het vorige lid genoemde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Web-Logic webdesign genoemde datum waarop de prijs of tariefsaanpassingen in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren als cliënt niet akkoord wenst te gaan met de in lid 2.3. genoemde aanpassingen.
2.5. Alle facturen moeten door cliënt binnen 30 dagen na factuurdatum worden voldaan. Indien cliënt niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan cliënt medegedeeld en wordt hem een nadere betalingstermijn gesteld van 7 werkdagen. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Web-Logic webdesign behoudt zich het recht voor haar levering op te schorten indien cliënt in verzuim is.
2.6. Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is cliënt over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Indien cliënt nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven hetgeen cliënt verplicht tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
2.7. Indien cliënt van mening is dat in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan cliënt zijn bezwaren binnen zeven werkdagen na factuurdatum aan Web-Logic webdesign kenbaar maken. Web-Logic webdesign zal in dat geval een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedragen en de resultaten daarvan aan cliënt mededelen.

Vertrouwelijkheid

3.1. Partijen staan er over en weer voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven.

Intellectuele en of industriële eigendomsrechten

4.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, goederen of materialen berusten uitsluitend bij Web-Logic webdesign of haar licentiegevers. Cliënt krijgt uitsluitend die rechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en zal programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.
4.2. Het is Web-Logic webdesign toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Als Web-Logic webdesign d.m.v. technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
4.3. Web-Logic webdesign is tot geen enkele vrijwaring jegens cliënt gehouden wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.
4.4. Web-Logic webdesign heeft het recht haar naam en link naar haar website op te nemen in de door Web-Logic webdesign opgeleverde projecten. Cliënt kan dit recht afkopen tegen 10% zijn van de projectprijs.

Voorbehoud van eigendom en van rechten

5.1. Alle door Web-Logic webdesign aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Web-Logic webdesign totdat alle bedragen die cliënt verschuldigd is aan Web-Logic webdesign inclusief alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten volledig door cliënt aan Web-Logic webdesign zijn voldaan.
5.2. Indien Web-Logic webdesign rechten aan cliënt verleent of overdraagt gebeurt dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat cliënt de daarvoor overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaald.

Overdracht van rechten en verplichtingen

6.1 Cliënt is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst aan derden over te dragen tenzij Web-Logic webdesign daarvoor schriftelijk toestemming verleent.

Onderhoudswerkzaamheden

7.1. Web-Logic webdesign heeft het recht te leveren diensten tijdelijk op te schorten en producten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden dit noodzakelijk maken. Het opschorten van diensten en/of het tijdelijk buitengebruik stellen van producten kan op geen enkele wijze leiden tot aansprakelijkheid van Web-Logic webdesign voor door de cliënt mogelijk geleden schade van welke aard dan ook.

Aansprakelijkheid

8.1. Web-Logic webdesign is bij de uitvoering van haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar Web-Logic webdesign weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Web-Logic webdesign is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade waaronder indirecte schade, daar onder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen schade door bedrijfsstagnatie, die mocht ontstaan ten gevolge van de niet nakoming van enige verplichtingen door Web-Logic webdesign tenzij aan Web-Logic webdesign opzet of grove schuld kan worden verweten. In dat laatste geval is de aansprakelijkheid van Web-Logic webdesign in ieder geval beperkt tot vervanging van het geleverde product dan wel tot restitutie van hetgeen zij ter zake gefactureerd heeft, zulks ter keuze van Web-Logic webdesign.
8.2. Gezien het op internet grote aantal knelpunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Web-Logic webdesign is niet aansprakelijk voor beveiliging of kwade opzet of misbruik door derden van gegevens die worden verzonden of ontvangen.

Overmacht

9.1. Web-Logic webdesign is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien Web-Logic webdesign daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers voor Web-Logic webdesign. Wanneer de overmacht situatie langer dan veertien dagen heeft geduurd, heeft Web-Logic webdesign het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt naar verhouding afgerekend. Als overmacht geldt onder andere: onderbreking van de stroomleveranciers buiten de schuld van Web-Logic webdesign, het niet of niet volledig functioneren van computerapparatuur en softwareprogramma’s, een onderbreking in de aansluiting op de internetactiviteiten, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, werkstakingen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, defecten, vorst, verkeersstoringen, in- en uitvoerverboden.

Leveringstermijnen

10.1. Aanvragen worden door Web-Logic webdesign binnen vijf werkdagen in behandeling genomen. Web-Logic webdesign stelt de cliënt op de hoogte van de behandeling middels e-mail, fax of telefoon. Web-Logic webdesign streeft ernaar de met de cliënt overeengekomen leveringstermijn niet te overschrijden. Als overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk aan de cliënt worden medegedeeld.

Wijziging van de voorwaarden

11.1. Web-Logic webdesign behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds ten tijde van de wijziging of aanvulling gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking van de wijziging of aanvulling.
11.2. Indien cliënt de wijziging en/of aanvulling in de voorwaarden niet wil accepteren, kan cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarde van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen de datum waarop de wijziging of aanvulling van kracht wordt.

Beëindiging

12.1. Bij niet tijdig voldoening van enige betalingen op de vervaldag, zal de cliënt over het achterstallige bedrag een vertragingrente verschuldigd zijn van 1,5 % per maand, ingaande op de vervaldag zonder dat ingebrekestelling is vereist.
12.2. Web-Logic webdesign kan de gesloten overeenkomsten terstond zonder ingebrekestelling beëindigen indien de cliënt een of meer bepalingen van deze overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt, de cliënt surseance van betaling of toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt, de cliënt failliet wordt verklaard, een derde beslag legt op de goederen van de cliënt, of er naar het oordeel van Web-Logic webdesign redenen zijn om aan te nemen dat de verplichtingen uit de overeenkomst niet door de cliënt zullen worden nagekomen.
12.3. Web-Logic webdesign heeft eveneens het recht overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst beëindigen indien de cliënt oneigenlijk gebruikmaakt van het internet (spammen), de cliënt informatie verspreidt die in strijd is met (internationale) wet en regelgeving, de cliënt informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van geslacht, ras, uiterlijk, religie, cultuur of afkomst dan wel oproept tot geweld.

Toepasselijk recht en geschillen

13.1. De overeenkomst tussen Web-Logic webdesign en cliënt wordt beheerst door Nederlandse recht.
13.2. De geschillen die tussen Web-Logic webdesign en cliënt mocht ontstaan naar aanleiding van een door Web-Logic webdesign met cliënt gesloten overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomst die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.

Beveiliging en privacy

14.1. Cliënt en Web-Logic webdesign staan er ten opzichte van elkaar voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daar onder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet persoonsregistratie gesteld, in acht zijn genomen. Cliënt en Web-Logic webdesign zullen voor een adequate beveiliging van persoonsregistratie zorgen.
14.2. Cliënt en Web-Logic webdesign vrijwaren elkaar voor alle aanspraken van derden die mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties en of wettelijke bewaartermijnen.

Dienstverlening

De hier na vermelden algemene bepalingen, zijn naast algemene bepalingen zoals hierboven vermeld onder 1 tot en met 14 van toepassing indien Web-Logic webdesign diensten verleent zoals, zoals maar niet beperkt tot het ontwerpen of ontwikkelen van programmatuur of informatiesystemen of het verlenen van assistentie daarbij en dienstverlening m.b.t. netwerken.

15.1. Web-Logic webdesign zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uitvoeren. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden is Web-Logic webdesign gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen tot dat cliënt de resultaten van een voorgaande fase heeft goedgekeurd.
15.2. Als Web-Logic webdesign op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of anderen prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van overeengekomen dienstverlening vallen, zullen de werkzaamheden of prestaties door cliënt aan Web-Logic webdesign worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven dan Web-Logic webdesign. Web-Logic webdesign is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
15.3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen besluiten om m.b.t. de extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst sluiten zal Web-Logic webdesign cliënt tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Oplevering en acceptatie van de website

16.1 Alvorens met de productie van de website kan worden begonnen dient de cliënt zijn goedkeuring te verlenen aan een design voor deze website. Na voornoemde goedkeuring zijn geen wijzigingen meer mogelijk dan met uitdrukkelijke instemming van Web-Logic webdesign en tegen vergoeding van de hieraan verbonden meerkosten en/of de hiervoor benodigde tijd van Web-Logic webdesign.
16.2 Web-Logic webdesign zal de te ontwikkelen website conform de daartoe opgestelde en overeengekomen specificaties gebruiksklaar aan de cliënt opleveren.
16.3 Web-Logic webdesign doet allereerst een vooroplevering van de website. Na deze vooroplevering heeft de cliënt een termijn van 10 werkdagen om eventuele wijzigingen c.q. correcties, niet zijnde designwijzigingen, aan Web-Logic webdesign door te geven. De wijzigingen c.q. correcties dienen zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk door de cliënt aan Web-Logic webdesign te worden gemeld. Mondeling doorgegeven wijzigingen c.q. correcties dienen schriftelijk door de cliënt te worden bevestigd. Indien de cliënt binnen de genoemde termijn geen wijzigingen of correcties aan Web-Logic webdesign heeft doorgegeven, wordt de website na afloop van deze termijn automatisch als volledig opgeleverd beschouwd.
16.4 Door de cliënt conform het vorige lid van dit artikel doorgegeven wijzigingen c.q. correcties zullen door Web-Logic webdesign zo spoedig mogelijk na ontvangst van de melding van de cliënt worden doorgevoerd. Hierna volgt opnieuw een vooroplevering onder dezelfde condities als omschreven in het vorige lid van dit artikel.
16.5 Eventuele door de cliënt aangegeven wijzigingen c.q. correcties na de in lid 16.4 bedoelde hernieuwde vooroplevering of een eventuele volgende vooroplevering kunnen slechts betrekking hebben op die aspecten waarvoor de cliënt bij de eerste vooroplevering wijzigingen c.q. correcties heeft doorgegeven. Alle aspecten ten aanzien waarvan de cliënt bij de eerste vooroplevering geen opmerkingen had, worden geacht uitdrukkelijk te zijn goedgekeurd door de cliënt. Ingeval de cliënt hierin alsnog wijzigingen en/of correcties wenst door te voeren kan dit slechts geschieden met instemming van Web-Logic webdesign. Web-Logic webdesign is alsdan bovendien gerechtigd hiervoor meerkosten in rekening te brengen.
16.6 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel wordt de website eveneens geacht automatisch en volledig te zijn opgeleverd indien de website openbaar gemaakt of op domein gesteld is.
16.7 Na volledige oplevering zijn geen wijzigingen meer mogelijk dan met uitdrukkelijke instemming van Web-Logic webdesign en tegen vergoeding van de hieraan verbonden meerkosten en/of de hiervoor benodigde tijd van Web-Logic webdesign.
16.8 Werkzaamheden na oplevering welke niet onder de overeengekomen services en/of het overeengekomen onderhoud vallen worden eveneens gezien als meerwerk. Web-Logic webdesign zal de hiervoor benodigde uren op basis van nacalculatie bij de cliënt in rekening brengen.

17 Garantie t.a.v. de website

17.1 Web-Logic webdesign zal gedurende een periode van 1 (één) maand na implementatie eventuele gebreken in de website herstellen, voor zover deze gebreken gelegen zijn in het, door toedoen van Web-Logic webdesign, niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties.
17.2 De cliënt dient Web-Logic webdesign schriftelijk van dergelijke gebreken op de hoogte te stellen.
17.3 Web-Logic webdesign behoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door de cliënt zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan Web-Logic webdesign ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten. 

Hi, laten wij kennismaken!

Tijd om jouw online identiteit naar het volgende niveau te tillen onder het genot van een (virtueel) kop koffie.